راهنمای نام نُتهای فارسی روی کیبورد

راهنمای نام نُت ها روی ارگ

برای یادگیری ارگ قبل از هر چیزی باید نام نُتها را روی کلاویها (شستی های ارگ ) و یا پیانو حفظ کنید

طبق تصویر بالا از روی شکل ظاهری کلاویه ها نام آنها را حفظ کنید و بعد از حفظ شدن می توانید براحتی با نتهای فارسی دقیق و کامل آسان نُت نوازندگی کنید و لذت ببرید .

خرید و دانلود نتهای فارسی دو ر می فا آسان و دقیق و بسته های آموزشی ارگ و پیانو جهت نوازندگی آسان